Για τον Άγιο Σωσοίωνα γνωρίζουμε μόνο ότι ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου και χειροτονήθηκε -όπως προλεχθηκε- πρώτος επίσκοπος Λευκάδος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ*
Ἦχος γʹ. Θείας πίστεως.
Πλάνην δύσθεον καταλιπόντες,
Ἡρωδίωνος διδασκαλίᾳ
καί Ἀκύλα παραινέσει ἐπώφθησαν,
τῶν Λευκαδίων χοροί· οὕς μιμούμενοι
τούς Ἀποστόλους ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν
καί Σωσίωνα Λευκάδος πρῶτον ἐπίσκοπον,
οἵ Παύλου στοιχοῦντες ρήμασι
φωτί τῆς Ἀληθείας ἡμᾶς ηὔγασαν.

(Ερμηνεία:

Αφού εγκατέλειψαν την αντίθετη στον Θεό πλάνη, οι χορείες των Λευκαδιτών ακολούθησαν τη διδασκαλία του Ηρωδίωνα και τη συμβουλή του Ακύλα. Αυτούς ας μιμηθούμε και ας τιμήσουμε με ύμνους τους Αποστόλους και τον Σωσίωνα, τον πρώτο επίσκοπο Λευκάδος, οι οποίοι ακολουθώντας τα λόγια (τις εντολές) του Αποστόλου Παύλου, μάς φώτισαν με το Φωε της Αλήθειας, του Χριστού).