Αιμοδοσία

Τρία χρόνια ἔχουν περάσει ἀφότου ἡ ἱερή Μητρόπολή μας σέ συνεργασία μέ τό Νοσοκομεῖο Λευκάδος ἵδρυσε, ὅπως ἀσφαλῶς ἔχετε ἐνημερωθεῖ, τήν Τράπεζα αἵματος. Εἶναι μία ἀκόμη σημαντική ποιμαντική προσπάθεια τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὀποία ἀποβλέπει στήν συμπαράσταση τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας σέ ὧρες καί στιγμές δύσκολες. Θέλει ἐκεῖνες τίς στιγμές τοῦ πόνου καί τῆς ἀγωνίας τῶν ἀδελφῶν μας – ἡμῶν τῶν ἰδίων ἴσως – διαθέττοντες στήν Τράπεζα αἵματος κάποιες φιάλες νά βοηθήσει καί νά συνεργήσει στό λυτρωτικό ξεπέρασμα. Νά προσφέρει τό Αἷμα πού ἐκείνη τή στιγμή ζητάει τό Νοσοκομεῖο, ὥστε νά προχωρήσει ἡ θεραπευτική διαδικασία καί νά σωθεῖ ὁ ἀσθενής μας.

Γνωρίζετε πώς τό αἷμα, πού ἀποτελεῖ τόν ἰσχυρό παράγοντα τῆς συνέχειας τῆς ζωῆς, δέν εἶναι εὐκολο νά βρεθεῖ, ὅσο καί ἄν ζητηθεῖ ἀπεγνωσμένα, καί ἐπίμονα, ἐκείνες τίς ὧρες. Τέτοιες στιγμές τό ἀδιέξοδο, σάν τυραννικός βρόγχος, μᾶς πνίγει. Γι’ αὐτό ἡ Μητρόπολή μας δημιούργησε τήν Τράπεζα αἵματος, στήν ὁποία μποροῦμε, ὅποια στιγμή θέλουμε καί ἀφοῦ συννενοηθοῦμε μέ τό τμῆμα αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομεῖου Λευκάδος, νά πάμε καί νά δώσουμε μία φιάλη αἵματος. Νά γνωρίζουμε δέ πώς ἡ πράξη μας αὐτή εἶναι διασωστική καί σωτήρια, ἀφού τό αἷμα θά ὑπάρχει καί σέ ἔκτακτη περίπτωση μπορεῖ νά δωθεῖ σέ ἀσθενῆ ἀδελφό μας.